REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GRUDNIEWSCY.PL

Niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego GRUDNIEWSCY.PL” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego grudniewscy.pl przez jego klientów będących konsumentami w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również klientów niebędących konsumentami, składania przez nich zamówień na towary oraz produkty prezentowane na stronie www sklepu internetowego grudniewscy.pl, dostarczania im zamówionych towarów oraz produktów, uiszczania przez nich ceny sprzedaży za towary oraz produkty nabyte w sklepie internetowym grudniewscy.pl, ich uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży (w przypadku klientów będących konsumentami) oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 1. Definicje

Terminy pisane w Regulaminie z wielkiej litery, niezależnie od formy gramatycznej, w której zostaną użyte, będą miały następujące znaczenie (w kolejności alfabetycznej):

 1. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 1 RODO, czyli informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, dotyczące Klientów będących osobami fizycznymi, jak również innych do osób fizycznych składających oświadczenia woli lub dokonujących czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów.
 2. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw będącym zestawieniem dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów ponoszonych przez Klientów, znajdującym pod adresem: www.grudniewscy.pl/sklep/
 3. Dowód Zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług i innymi stosownymi przepisami prawa.
 4. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia kalendarzowego począwszy od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy.
 5. Karta Produktu – pojedyncza podstrona Sklepu zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której obowiązujące przepisy prawa przyznają prawo do nabywania prawa oraz zaciągania zobowiązań, składająca Zamówienie lub zawierająca Umowę w ramach Sklepu.
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
 8. Kodeks Dobrych Praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w przepisie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 9. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego, a mianowicie Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (składającą Zamówienie lub zawierającą Umowę) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Koszyk – lista Produktów sporządzona z oferowanych w Sklepie Produktów na podstawie wyborów dokonanych przez Klienta.
 11. Miejsce Wydania Produktu – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazany w Zamówieniu przez Klienta.
 12. Moment Wydania Produktu – moment (data i godzina), w którym Klient lub osoba trzecia upoważniona przez niego do odbioru obejmie Produkt w posiadanie.
 13. Płatność – dokonanie zapłaty za kupiony Produkt / kupione Produkty od Sprzedającego i jego / ich Dostawę do Miejsca Wydania Produktu, wymieniona pod adresem: www.grudniewscy.pl/sklep/
 14. Produkt – rzecz ruchoma, bądź rzecz ruchoma wraz z usługą opracowania dla Klienta zestawu ćwiczeń w wersji zindywidualizowanej lub podstawowej (co może zostać poprzedzone przeprowadzeniem przez Sprzedającego wywiadu, o którym mowa w postanowieniach § 8 Regulaminu, w sposób oraz zgodnie z informacjami zawartymi w postanowieniu § Regulaminu lub danej Karcie Produktu), w zależności od opisu danego Produktu zamieszczonego przez Sprzedającego w Karcie Produktu, która może / które mogą być przedmiotem Zamówienia, prezentowana / -e przez Sprzedającego na stronie internetowej Sklepu.
 15. Regulamin – niniejszy dokument zatytułowany „Regulamin Sklepu Internetowego GRUDNIEWSCY.PL” wraz z wszystkimi Załącznikami.
 16. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które ma zastosowanie od dnia 25 maja 2018 roku.
 17. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedającego dostępny pod następującym adresem: www.grudniewscy.pl/sklep/, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie, a po jego przyjęciu przez Sprzedającego zawrzeć Umowę ze Sprzedającym.
 18. Sprzedający – Andrzej Grudniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AG-Consulting Andrzej Grudniewski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Samolotowa 7/90, 03-996 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 1130239869, REGON: 140710227.
 19. Termin Realizacji – podana na Karcie Produktu liczba Dni Roboczych, w których Sprzedający realizuje Zamówienie złożone przez Klienta na dany Produkt (nie obejmuje czasu Dostawy).
 20. Umowa – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisu art. 535 Kodeksu Cywilnego Produktu / Produktów prezentowanych przez Sprzedającego w ramach Sklepu, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem jako kupującym, będąca jednocześnie w przypadku Konsumentów umową zawieraną na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta.
 21. Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 1014 roku o prawach konsumenta.
 22. Wada – Wada Fizyczna lub Wada Prawna.
 23. Wada Fizyczna – niezgodność sprzedanego Produktu z Umową, w szczególności jeśli Produkt:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym;
  5. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Klienta o zawarciu umowy, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem Umowy.
 24. Wada Prawna – sytuacja, w której sprzedany Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 25. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta w przedmiocie zamiaru nabycia określonego Produktu / określonych Produktów, złożone Sprzedającemu za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, takich jak poprzez stronę www Sklepu, określające jednoznacznie co najmniej następujące dane: (i) rodzaj i liczbę Produktów, (ii) parametry Dostawy (rodzaj, przewoźnik, koszty itp.), (iii) metoda Płatności, (iv) Miejsce Wydania Produktu oraz (v) dane Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem jako kupującym a Sprzedającym.

 

§ 2. Warunki ogólne

 1. Wszelkie transakcje dokonywane w Sklepie przez Klientów (w tym przez Konsumentów) podlegają zasadom określonym w Regulaminie. Przed dokonaniem transakcji prosimy o dokładne zapoznanie się z wszystkimi postanowieniami Regulaminu.
 2. Treść strony www Sklepu, Karty Produktów oraz inne informacje udostępnione przez Sprzedającego, w tym w szczególności wizerunki Produktów przedstawionych na Kartach Produktów oraz ich ceny, są wyłącznie zaproszeniem do zawarcia Umowy, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedający niniejszym informuje, że zdjęcia poszczególnych Produktów zamieszczone w Kartach Produktów mogą idealnie nie oddawać realnego wyglądu Produktów, w tym w zakresie kolorystyki prezentowanych Produktów, w szczególności z uwagi na różne ustawienia monitorów komputerowych lub wyświetlaczy i ekranów urządzeń mobilnych po stronie Klienta oraz Sprzedającego. Jednocześnie Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia Produktów zamieszczone w Kartach Produktów były w miarę możliwości technicznych jak najbardziej zbliżone do realnego wyglądu Produktów, w szczególności w zakresie ich kolorystyki, jednak w przypadku większości Produktów ich zdjęcia pochodzą od ich producentów, na które to zdjęcia Sprzedający nie ma wpływu. Klient przyjmuje powyższe do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu Dostawy, który określony jest w cenniku Dostaw będącym zestawieniem dostępnych rodzajów dostaw i ich kosztów ponoszonych przez Klientów, znajdującym pod następującym adresem internetowym: www.grudniewscy.pl/dostawy
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu, wprowadzania nowych Produktów do oferty i modyfikowania treści strony internetowej Sklepu, w szczególności poszczególnych Kart Produktu. Zmiany cen mogą dotyczyć wszystkich Produktów prezentowanych w Sklepie, nawet jeśli Produkty prezentowane są w ramach akcji promocyjnych. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych przez Sprzedającego do realizacji.
 6. Sprzedający poinformuje Klienta podczas składania Zamówienia, zaś Konsumenta nie później niż w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się Umową ze Sprzedającym, o łącznej cenie Zamówienia zawierającej podatek od towarów i usług (VAT), kosztach Dostawy oraz innych kosztach.
 7. W celu umożliwienia Klientowi uzyskania w przyszłości dostępu do wszelkich istotnych postanowień Umowy, Sprzedający:
  1. potwierdza Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail: Zamówienia wraz z istotnymi informacjami o nim w szczególności cenie zamawianego Produktu / zamawianych Produktów wraz z kosztami Dostawy, o ile takie istnieją, zaś w przypadku Konsumentów również informacji o prawie odstąpienia od Umowy wraz z linkiem do szczegółowych informacji o prawie odstąpienia do Umowy oraz linkiem do wzoru formularza odstąpienia od Umowy, a także linkiem do Regulaminu;
  2. wysyła e-mailem na wskazany przez Klienta adres e-mail: dowód zakupu, zaś w przypadku Konsumentów również informację o prawie odstąpienia od Umowy, formularz odstąpienia od Umowy.
 8. Podstawowym warunkiem technicznym skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu jest posiadanie (i) urządzenia technicznego (w tym urządzenia mobilnego) umożliwiającego dostęp do Internetu oraz strony internetowej Sklepu, (ii) dostępu do Internetu (iii) przeglądarki internetowej dowolnego typu zainstalowanej na tym urządzeniu oraz (iv) konta poczty elektronicznej (e-mail).
 9. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez Sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia (o zasadach przetwarzania przez Sprzedającego Danych Osobowych podanych przez Klienta stanowią postanowienia § 10 Regulaminu). W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ustalonym przez Klienta ciągami znaków (liter lub cyfr), które Klient ma obowiązek zachowania w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Klient ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w Sklepie.
 10. Sprzedający stosuje się do Kodeksu Dobrych Praktyk.

 

§ 3. Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia

 1. Zamówienia można składać za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, tj. poprzez stronę www Sklepu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. W celu przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji, poza precyzyjnym wskazaniem zamawianego Produktu lub zamawianych Produktów oraz ich liczbie, prosimy o podanie następujących danych:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres korespondencyjny;
  3. adres dostawy;
  4. adres e-mail;
  5. numer telefonu;
  6. metoda Płatności (zgodnie z opcjami wskazanymi w postanowieniu ust. 10 niniejszego paragrafu);
  7. parametry Dostawy (wybór przewoźnika, rodzaju usługi, kosztu Dostawy itp. – zgodnie z opcjami dostępnymi pod następującym adresem: www.grudniewscy.pl/sklep/);
  8. ewentualnie osoba trzecia upoważniona do odbioru zamawianego Produktu oraz
  9. dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym NIP Klient), zaś w przypadku Konsumentów informację o chęci uzyskania faktury i dane niezbędne do wystawienia faktury (w tym NIP Konsumenta);

  jak również o zaakceptowanie Regulaminu.
  Podanie powyższych danych przez Klienta oraz akceptacja Regulaminu są dobrowolne, aczkolwiek są niezbędne w celu należytej realizacji przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem Sprzedający zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku niepodania którejś z powyższych danych lub w przypadku braku akceptacji Regulaminu.
  O zasadach przetwarzania przez Sprzedającego Danych Osobowych podanych przez Klienta stanowią postanowienia § 10 Regulaminu.

 3. Za datę przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji uznaje się: (i) w przypadku Zamówienia złożonego (otrzymanego przez Sprzedającego) w godzinach pracy biura Sklepu, tj. w Dni Robocze w godzinach od 9:30 do 19:00 – datę złożenia (otrzymania przez Sprzedającego) Zamówienia, zaś (ii) w przypadku Zamówienia złożonego (otrzymanego przez Sprzedającego) w inne dni niż Dni Robocze oraz przesyłane w Dni Robocze w godzinach od 9:30 do 19:00 – datę najbliższego Dnia Roboczego.
 4. Wraz z datą przyjęcia przez Sprzedającego Zamówienia do realizacji (zgodnie z postanowieniem ust. 3 niniejszego paragrafu) dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem jako kupującym a Sprzedającym, o czym Sprzedający informuje Klienta e-mailem w terminie do 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 5. Termin Realizacji (określony dla danego Produktu w jego Karcie Produktu) w przypadku Zamówienia płatnego za pobraniem rozpoczyna swój bieg w dacie zawarcia Umowy (określonej zgodnie z postanowieniem ust. 4 niniejszego paragrafu), zaś w przypadku Zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – w dacie zaksięgowania wpłaty Klienta w odpowiedniej wysokości na rachunku bankowym Sprzedającego.
 6. W przypadku, gdy elementem danego Produktu będzie poza rzeczą ruchomą usługa opracowania dla Klienta zestawu ćwiczeń w wersji zindywidualizowanej lub podstawowej, wówczas równocześnie Sprzedający skontaktuje się z Klientem na numer telefonu podany podczas składania Zamówienia celem przeprowadzenia wywiadu i dopasowania zestawu ćwiczeń do indywidualnych potrzeb Klienta. W braku podania przez Klienta numeru telefonu, Klient otrzyma dowolny podstawowy zestaw ćwiczeń. Po przeprowadzeniu wywiadu indywidualny zestaw ćwiczeń zostanie dostarczony Klientowi w terminie do 2 (dwóch) Dni Roboczych od daty przeprowadzenia wywiadu drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 7. Wysłanie przedmiotu Umowy (zamówionego Produktu) następuje w Terminie Realizacji określonym na Karcie Produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów w najdłuższym terminie z określonych na odpowiednich Kartach Produktów.
 8. Zakupiony przedmiot Umowy jest wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Klienta rodzajem Dostawy do wskazanego przez Klienta w Zamówieniu Miejsca Wydania Produktu, wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w postanowieniu § 2 ust. 7 lit. b Regulaminu.
 9. W przypadku niedostępności Produktu, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta. Klient będzie miał prawo w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych, wedle wyboru, do odstąpienia od Umowy, w całości, lub w części. W takim wypadku postanowienia § 4 Regulaminu stosuje się odpowiednio. W braku odstąpienia od Umowy w tym terminie, prawo do odstąpienia w całości lub w części, przechodzi na Sprzedającego, które będzie je mógł zrealizować w terminie 10 (dziesięciu) dni kalendarzowych od daty bezskutecznego upływu terminu dla Klienta.
 10. Płatności mogą być realizowane przez Klienta w następujący sposób (według jego wyboru):
  1. przelew na rachunek bankowy na podstawie faktury pro-forma przesłanej po potwierdzeniu Zamówienia;
  2. za pomocą systemu płatności elektronicznych (PayU);

  gotówka u kuriera (przy wysyłce Produktu za pobraniem).
  Płatności przelewem należy dokonać na podany rachunek bankowy Sprzedającego: PKO BP 71 1020 1097 0000 7102 0126 8879.
  W przypadku Płatności gotówką u kuriera przy wysyłce Produktu za pobraniem, Płatność następuje w momencie doręczenia przesyłki i opłaceniu wymaganej kwoty do rąk kuriera.

 

§ 4. Konsumenckie prawo do odstąpienia od Umowy

 1. Konsumentowi przysługuje na podstawie przepisu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta prawo do odstąpienia od Umowy (jako umowy zawartej na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta), bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w przepisach art. 33 oraz art. 34 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od Momentu Wydania Produktu, a do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, bądź w innej formie zgodnej z przepisami Ustawy o Prawach Konsumenta. Oświadczenie o odstąpieniu można także przesłać drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: sklep@grudniewscy.pl
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy składaniu Zamówienia lub inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu do Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest ona uważana za niezawartą.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt / Produkty Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu / Produktów przed jego upływem.
 7. Konsument odsyła Produkt / Produkty będący / -e przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu / Produktów będącego / -ych przedmiotem Umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu / Produktów.
 9. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty Dostawy Produktu / Produktów, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z przepisem art. 33 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 10. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsumentowi, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu / Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego / ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; produkcja Produktów innych niż typowe –  pod zindywidualizowane zamówienie – jest traktowane jako Zamówienie niestandardowe; informacja, czy dany Produkt jest prefabrykowany, czy też przygotowywany według specyfikacji Konsumenta, zawarta jest w Karcie Produktu;
  3. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji; prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  4. których przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. zawartych w drodze aukcji publicznej.
 13. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu; ponadto w miarę możliwości Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.

 

§ 5. Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za Wady Produktów na zasadach określonych w przepisach art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady). Sprzedający jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Klientowi Produkt bez Wad. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy Produkt ma Wadę.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedane Produkty, jeżeli Wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od Momentu Wydania Produktu Klientowi. Odpowiedzialność Sprzedającego za Wady Fizyczne Produktu dotyczy tych Wad Fizycznych, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  1. pisemnie na adres Sprzedającego: ul. Łukowska1/U-16, 04-113 Warszawa;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sklep@grudniewscy.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Klienta;
  2. nazwę Produktu oraz datę jego zakupu;
  3. datę wystąpienia Wady;
  4. opis i rodzaj dostrzeżonej Wady,
  5. żądanie Klienta związane z doprowadzeniem Produktu do stanu zgodności z Umową.

  Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w postanowieniu ust. 4 niniejszego paragrafu lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Sprzedający zwróci się do Klienta, nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.

 5. Sprzedający odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt jest niezgodny z Umową, w szczególności, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedającego przy zawarciu Umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. został Klientowi wydany w stanie niezupełnym;
  5. został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego;
  6. stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej (posiada Wadę Prawną);
  7. ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (posiada Wadę Prawną).
 6. Jeżeli sprzedany Produkt ma Wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od Wad albo Wadę usunie. Niezależnie od wymienionych wyżej uprawnień Klient może również żądać wymiany Produktu na wolny od Wad albo usunięcia Wady.
 7. Sprzedający może nie uwzględnić roszczenia Klienta jeżeli:
  1. wymiana albo usunięcie wady (doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej) w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe;
  2. w porównaniu z drugim z możliwych sposobów doprowadzenie do zgodności z mową wymagałoby nadmiernych kosztów;
  3. Klientem jest przedsiębiorca i koszty wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 8. Jeżeli Klient zgłaszający reklamację jest Konsumentem przysługuje mu nadto roszczenie wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy Sprzedający zaproponował usunięcie wady albo żądanie usunięcia wady zamiast zaproponowanej przez Sprzedającego wymiany na rzecz wolną od wad. Sprzedający może nie uwzględnić żądań Konsumenta, jeżeli wybrany przez niego sposób doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową jest niemożliwy do zrealizowania albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem Sprzedającego.
 9. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się uprzedni kontakt ze Sprzedającym pod następującym adresem: ul. Łukowska1/U-16, 04-113 Warszawa lub kontakt telefoniczny pod następującym numerem: 793 388 855.
 10. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta. Jeżeli Sprzedający nie ustosunkował się do żądania Klienta w podanym wyżej terminie, żądanie Klienta uważa się za uzasadnione.
 11. Klient obowiązany jest dostarczyć wadliwy Produkt do miejsca określonego w Umowie, a w przypadku jego braku, do miejsca, w którym Produkt został Klientowi wydany. Jeżeli jednak dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedającemu wadliwy Produkt w miejscu, w którym się obecnie znajduje. Ponadto w celu uprawnienia procesu reklamacyjnego Klient powinien po otrzymaniu przesyłki ją rozpakować w obecności doręczyciela (przewoźnika) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Produktu / Produktów powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Klienta i doręczyciela (przewoźnika), jak również doręczyć taki protokół Sprzedającemu.
 12. Sprzedający dokona wymiany Produktu lub usunięcia Wady w najszybszym możliwym terminie.
 13. Wszelkie koszty związane z reklamacją, w tym koszty dostarczenia wadliwego Produktu, ponosi Sprzedający.
 14. Produkt podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres sklepu wskazany przez Sprzedającego.
 15. Klient ma prawo realizować swoje uprawnienia przysługujące mu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi za Wady względem Sprzedającego niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez producenta danego Produktu, o ile taka gwarancja została dla danego Produktu udzielona (zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu).

 

§ 6. Gwarancja

 1. Sprzedający niniejszym informuje, że nie udziela gwarancji na jakiekolwiek Produkty prezentowane w ramach Sklepu, jak również że niektórzy producenci Produktów prezentowanych w ramach strony internetowej Sklepu udzielają gwarancji na swoje Produkty. Warunki gwarancji producentów dla poszczególnych Produktów mogą zostać udostępnione przez gwaranta wraz z danym Produktem.
 2. Przed rozpakowaniem każdego Produktu, przed rozpoczęciem jego montażu / złożenia lub użytkowania, Klient powinien dokładne zapoznać się z dołączoną instrukcją montażu / złożenia i użytkowania danego Produktu oraz powinien postępować zgodnie z wszelkimi zaleceniami zawartymi w takiej instrukcji.
 3. Sprzedający ponadto informuje, że standardowo termin gwarancji udzielonej przez producentów Produktów wynosi 12 (dwanaście) miesięcy liczonych od Momentu Wydania Produktu Klientowi, chyba że z opisu danego Produktu znajdującego się w Karcie Produktu albo z warunków gwarancyjnych udostępnionych przez producenta danego Produktu wynika inny termin gwarancji przez niego ustanowiony.
 4. Klient powinien dostarczyć Produkt do miejsca wskazanego w gwarancji. Koszty naprawy oraz dostarczenia Produktu ponosi Klient lub gwarant udzielający gwarancji na dany Produkt, w zależności od warunków gwarancji udzielonej przez tego gwaranta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym przez gwaranta do danego Produktu.
 5. Klient ma prawo realizować swoje uprawnienia przysługujące mu z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta danego Produktu niezależnie od przysługujących mu zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego uprawnień z tytułu rękojmi za Wady, które może realizować względem Sprzedającego (zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu).

 

§ 7. Informacje o zestawach ćwiczeń, które mogą być elementem Produktów

Sprzedający niniejszym informuje, zaś Klient przyjmuje do wiadomości, że:

 1. korzystanie przez Klienta, a tym bardziej przez jakąkolwiek inną osobę trzecią, z opracowanych przez fizjoterapeutów na zlecenie Sprzedającego zestawów ćwiczeń, które mogą być elementem niektórych Produktów, nie gwarantuje uzyskania zamierzonych efektów, w tym poprawy kondycji fizycznej oraz zdrowia;
 2. korzystający z zestawu ćwiczeń dostarczonego Klientowi przez Sprzedającego w ramach Produktu, robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność;
 3. proponowane zestawy ćwiczeń nie zastępują ani nie wykluczają terapii zaleconych przez lekarza;
 4. ewentualne zebranie przez Sprzedającego informacji telefonicznej dotyczącej stanu kondycji fizycznej, nie jest dokumentem medycznym, diagnostycznym, mającym zastosowanie w procesie terapeutycznym w odniesieniu do konkretnych jednostek chorobowych zdiagnozowanych przez lekarza u korzystającego z zestawu ćwiczeń, zaś przeprowadzony przez Sprzedającego wywiad jest jedynie deklaracją korzystającego i Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za jej treść;
 5. istnieją następujące przeciwwskazania bezwzględne dyskwalifikujące wykonywanie ćwiczeń:
  1. przeziębienia i infekcje przebiegające z podwyższoną temperaturą ciała (powyżej 38 stopni);
  2. krwotoki lub tendencje do występowania krwotoków;
  3. epilepsja;
  4. nieuregulowane nadciśnienie tętnicze;
  5. świeże stany pourazowe (złamania, pęknięcia);
  6. ostre i podostre stany zapalne przebiegające z dużą bolesnością;
  7. łamliwość kości, zaawansowana osteoporoza;
  8. choroba wrzodowa żołądkowa i dwunastnicy w fazie ostrej z krwawieniem;
  9. kamica wątrobowa i nerkowa w fazie ostrej;
  10. tętniaki naczyniowe;
  11. niewyrównane wady serca;
  12. stan świeżo po zawale serca,
  13. zapalenie trzustki;
  14. zakrzepica, zatory;
  15. gruźlica, dusznica bolesna i astma w fazie ostrej;
  16. żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i ranami;
  17. obrzęki niewiadomego pochodzenia;
  18. korzystający pod wpływem leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i psychotropowych;
  19. ciąża zagrożona (w takim przypadku do wykonywania ćwiczeń niezbędna jest zgoda lekarza prowadzącego).
 6. należy poinformować w ewentualnym wywiadzie przeprowadzonym przez Sprzedającego o wszystkich występujących przeciwwskazaniach do wykonania ćwiczeń; jeśli u korzystającego występują schorzenia współistniejące nie uwzględnione na liście przeciwwskazań, należy również poinformować o tym fakcie;
 7. w przypadku wątpliwości zestaw ćwiczeń należy pokazać lekarzowi rodzinnemu i zapytać o ewentualne przeciwwskazania;
 8. zatajenie jakiegokolwiek schorzenia, a w szczególności przeciwwskazań bezwzględnych może mieć niekorzystne skutki dla zdrowia.

 

§ 8. Ochrona prawnoautorska zestawów ćwiczeń

 1. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zestawy ćwiczeń, które mogą być elementem niektórych Produktów, mają charakter utworu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie przewidzianej powyższą ustawą.
 2. W ramach zakupu Produktu Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do zestawu ćwiczeń, upoważniony jest jedynie do wykorzystania tego zestawu ćwiczeń wyłącznie na własne potrzeby. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości zestawu ćwiczeń, jak i jego części:
  1. udostępniania i prezentowanie zestawu ćwiczeń osobom trzecim, za wyjątkiem konsultacji;
  2. publikowanie, niezależnie od formy publikacji;
  3. kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.
 3. Klient zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść zestawu ćwiczeń nie została ujawniona osobom niepowołanym.

 

§ 9. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Sprzedającego

 1. Administratorem (w rozumieniu przepisu art. 4 pkt. 7 RODO) w odniesieniu do Danych Osobowych przekazywanych Sprzedającemu przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jest Sprzedający (Andrzej Grudniewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: AG-Consulting Andrzej Grudniewski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Samolotowa 7/90, 03-996 Warszawa, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 1130239869, REGON: 140710227).
 2. Klient, podając Sprzedającemu swoje Dane Osobowe, przyjmuje do wiadomości, że będą one przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
  1. realizacji złożonego przez niego Zamówienia oraz zawartej z nim Umowy, w tym w celu rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą), jak również
  2. archiwizacji (np. na potrzeby rachunkowe lub podatkowe), na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 3. Osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, podając Sprzedającemu swoje Dane Osobowe, przyjmują do wiadomości, że będą one przetwarzane przez Sprzedającego w celu:
  1. kontaktowania się z nimi w związku z realizacją złożonego przez Klienta Zamówienia oraz zawartej z Klientem Umowy, w tym w związku z koniecznością rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z Umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora);
  2. archiwizacji (np. na potrzeby rachunkowe lub podatkowe), na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Sprzedającego przez okres:
  1. w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać Dane Osobowe (np. w celach rachunkowych czy podatkowych);
  2. wykonywania obowiązków wynikających z Umów zawartych z Klientami w tym upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z Umów (w przypadku posiadania przez Klienta aktywnego konta Klienta w Sklepie – przez okres posiadania tego aktywnego konta);
  3. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Sprzedającego jako administratora, np. dochodzenia roszczeń, jak również kontaktowania się z osobami fizycznymi składającymi oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jeżeli jest to niezbędne do zawierania lub realizacji Umów z Klientami.
 5. Odbiorcami Danych Osobowych mogą być zaufane podmioty trzecie świadczące na rzecz Sprzedającego usługi (i) informatyczne, w tym hostigodawcy i administratorzy informatyczni, (ii) księgowe, rachunkowe, podatkowe i prawne, jak również (iii) firmy kurierskie i przewozowe, Poczta Polska S.A. oraz (iv) podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze itp.).
 6. Sprzedający jest zobowiązany do ochrony Danych Osobowych przekazywanych mu przez Klientów lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, zgodnie z wymogami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w tym przepisów RODO oraz przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
 7. Klientom oraz osobom składającym oświadczenia woli lub dokonującym czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, które podały Sprzedającemu swoje Dane Osobowe, przysługuje prawo do:
  1. żądania od Sprzedającego jako administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, w tym uzyskania kopii tych Danych Osobowych;
  2. żądania od Sprzedającego jako administratora sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  3. żądania od Sprzedającego jako od administratora usunięcia swoich Danych Osobowych (tylko w określonych RODO sytuacjach, np. gdy nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, bądź gdy były przetwarzane niezgodnie z prawem);
  4. żądania od Sprzedającego jako administratora ograniczenia przetwarzania swoich Danych Osobowych (np. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych, bądź gdy administrator nie potrzebuje już danych osobowych dla celów przetwarzania, a jednocześnie są one potrzebne tej osobie do dochodzenia lub obrony roszczeń);
  5. żądania od Sprzedającego jako administratora przenoszenia swoich danych osobowych (w przypadku gdy przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do wykonania przez administratora umowy, której osoba, której dane dotyczą, jest stroną oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych przez Sprzedającego jako administratora (w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Danych Osobowych w ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora);
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), jeżeli sądzą, że przetwarzanie Danych Osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO.
  8. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: sklep@grudniewscy.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łukowska1/U-16, 04-113 Warszawa.
 8. Podanie Danych Osobowych przez Klienta lub osoby fizyczne składające oświadczenia woli lub dokonujące czynności faktycznych w imieniu i na rzecz Klientów, jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne w celu należytej realizacji przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta. A zatem Sprzedający zastrzega brak możliwości przyjęcia Zamówienia do realizacji w przypadku braku podania wymaganych Danych Osobowych.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z powszechnie obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego postanowienia Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub składaniu Zamówienia e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania Regulaminu do obowiązującego stanu prawnego lub w wyniku zmian procesu obsługi Klientów po stronie Sprzedającego.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta na stronie internetowej Sklepu pod następującym adresem: www.gudniewscy.pl/sklep/regulamin W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, w której Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 4. Wszelkie uwagi lub pytania odnośnie funkcjonowania Sklepu należy kierować drogą elektroniczną poprzez wykorzystanie formularza kontaktowego na stronach internetowych Sklepu w zakładce „Kontakt” lub poprzez przesłanie korespondencji na następujący adres e-mail: sklep@grudniewscy.pl Sprzedający zastrzega uprawnienie do odpowiedzi na wybrane pytania.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie powszechnie obowiązujące przepisy prawne, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Kwestie sporne pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. Konsument posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń od Sprzedającego, w szczególności poprzez zwrócenie się:
  1. do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów z bezpłatnym wnioskiem o wystąpienie do Sprzedającego w sprawie ochrony praw i interesów Konsumenta (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów) albo
  2. do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej bezpłatnym, pisemnym wnioskiem o wszczęcie procedury mediacji zmierzającej do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Sprzedającym (na zasadach wynikających z przepisów ustawy z 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej.
 7. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedającym mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego.
 8. Sprzedający informuje o możliwości rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Regulamin obowiązuje od dnia 04 czerwca 2018 roku.

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Ok