REGULAMIN NEWSLETTER

obowiązujący od dnia 6 listopada 2018 roku

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.

 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez AG-Consulting Andrzej Grudniewski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Samolotowa 7/90, 03-996 Warszawa, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod nr 434602, NIP: 113-023-98-69, REGON: 140710227 zwana dalej „Gabinet Masażu i Rehabilitacji Kręgosłupa Grudniewscy”.

  Dane kontaktowe:
  1)  adres pocztowy:
  AG-Consulting Andrzej Grudniewski z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Samolotowa 7/90, 03-996 Warszawa
  2) adres poczty elektronicznej: gabinet@grudniewscy.pl
  3) numer telefonu kontaktowego: +48 793 388 855, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 19:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez Gabinety Grudniewscy informacja w formie listu elektronicznego (e-mail), zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 4. Newsletter zawiera informacje o ofercie produktów i usług Gabinetu Masażu i Rehabilitacji Kręgosłupa Grudniewscy, rabaty i promocje na usługi i produkty Gabinetu Masażu i Rehabilitacji Kręgosłupa Grudniewscy, porady zdrowotne i artykuły lecznicze, konkursy, zaproszenia na webinary z ekspertami z zakresu usług medycznych, w tym fizjoterapii i rehabilitacji, informacje o otwarciu nowych gabinetów oraz inne wiadomości dotyczące Gabinetu Masażu i Rehabilitacji Kręgosłupa Grudniewscy oraz oferowanych przez nie produktów, w tym opinie, materiały prasowe, linki do stron zaprzyjaźnionych z Gabinetem Masażu i Rehabilitacji Kręgosłupa Grudniewscy.

 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

 6. Każdy Newsletter zawiera:

  1) informację o Gabinety Grudniewscy jako nadawcy Newslettera,
  2) wypełnione pole „Temat” określające treść Newslettera,
  3) informację o sposobie rezygnacji z usługi Newsletter lub zmianie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.  

 7. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Użytkownika dostępu do sieci Internet, komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). 

 8. Zamówienie usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Użytkownika następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej www.grudniewscy.pl:
  1) wypełnienie tabelki na stronie i naciśnięcie ZAMÓW
  2) zaznaczenie wszystkich zgód i naciśnięcie POTWIERDŹ
  3) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
  4) kliknięcie linku potwierdzającego rejestrację zamieszczonego w przesłanej przez Gabinety Grudniewscy wiadomości elektronicznej o tytule „Witamy w Newsletterze Gabinety Grudniewscy”.

 9. Naciśnięcie (kliknięcie) na link potwierdzający rejestrację powoduje dodanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika (adresu e-mail) do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika (adres e-mail) będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów. 

 10. Podanie w formularzu, podczas czynności rejestracyjnych danych Użytkownika jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.

 11. Użytkownik może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter.

 12. W ramach świadczenia usługi Newsletter Użytkownik ma zakaz dostarczania i przekazywania treści o charakterze bezprawnym.

 13. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:
  1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@grudniewscy.pl
  2) telefonicznie, dzwoniąc na numer: +48 793 388 855, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 19:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik).

 14. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres poczty elektronicznej (adres e-mail) lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Użytkownik życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej na adres, który jest inny niż adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Użytkownik nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Gabinety Grudniewscy zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

 15. Gabinety Grudniewscy zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu poinformujemy Użytkowników przez umieszczenie na stronie internetowej www.grudniewscy.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie www.grudniewscy.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez przesłanie za pośrednictwem Newslettera oraz na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), podany podczas rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

 16. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zmieniony Regulamin będzie wiązać Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on o rezygnacji z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.

 17. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.grudniewscy.pl w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy dotyczącej usługi Newsletter następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach rejestracji treści zawartej umowy.

 

Nasza strona używa cookies, aby zapewnić wygodę jej przeglądania. Zaakceptowanie tej opcji oznacza zgodę na używanie cookies./ We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website.
Więcej informacji/More about cookies
Ok